Kodeks deontologiczny

Przynależność do Włoskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Pisemnych i Ustnych (AITI) zobowiązuje mnie do ścisłego przestrzegania Kodeksu deontologicznego, który stanowi zbiór zasad etycznych i dobrych praktyk obowiązujących w zawodzie tłumacza. Zasady te obejmują przede wszystkim:

– obowiązek lojalności i uczciwości wobec klienta, w tym obowiązek niezwłocznego informowania o możliwym konflikcie interesów i zakaz nieuczciwej reklamy,

– bezterminowy obowiązek zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji pozyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w tym bezwzględny zakaz wykorzystywania informacji poufnych, uzyskanych w związku z tłumaczeniem, do osiągnięcia własnych korzyści,

– obowiązek wykonania tłumaczenia w ustalonym terminie i zgodnie z umową,

– obowiązek odmówienia tłumaczenia w przypadku braku wystarczającej wiedzy z danej dziedziny oraz obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych,

– obowiązek stosowania stawek uwzględniających m.in. wymaganą wiedzę specjalistyczną, konieczny nakład pracy, stopień trudności tłumaczenia, własne kwalifikacje, doświadczenie i pozycję zawodową, a także powiązany z nim zakaz nieuczciwej konkurencji przez stosowanie zaniżonych cen tłumaczenia.

Pełny tekst Kodeksu deontologicznego dostępny jest tutaj.