Warunki współpracy

Niniejsze warunki współpracy określają zasady świadczenia usług w zakresie tłumaczeń pisemnych przez Małgorzatę Potrzyszcz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Potrzyszcz Malgorzata Krystyna, z siedzibą pod adresem: Via Roma 32, 76011 Bisceglie, Włochy (zwaną dalej „tłumaczem”).

Korzystanie z usług tłumacza oznacza zaakceptowanie poniższych warunków przez osobę składającą zamówienie (zwaną dalej „klientem”).

1. Tłumacz wykonuje tłumaczenie na podstawie pisemnego zamówienia, określającego zakres usługi, w tym jej łączną cenę i termin realizacji, zgodnie z przedstawioną klientowi wyceną lub odrębnymi ustaleniami pomiędzy stronami. Zamówienie uważa się za przyjęte po jego wyraźnym zaakceptowaniu przez tłumacza.

2. Tłumacz ma prawo do uzyskania wglądu do tekstu źródłowego przed przyjęciem zlecenia.

3. Tłumacz jest zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia w terminie ustalonym w zamówieniu oraz do zachowania ścisłej poufności w odniesieniu do informacji pozyskanych w trakcie sporządzania wyceny i realizacji zamówienia.

4. O ile nie uzgodniono inaczej, termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia tłumaczenia lub wystawienia faktury. Po upływie tego terminu naliczane są ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z dyrektywą 2000/35/WE i właściwymi przepisami krajowymi. W przypadku większych zleceń tłumacz zastrzega sobie prawo do żądania zaliczki.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia w trakcie jego realizacji klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną do tego momentu część tłumaczenia, która zostanie mu dostarczona niezwłocznie po przyjęciu rezygnacji.

6. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w terminie 30 dni od dnia dostarczenia tłumaczenia.

7. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty i szkody spowodowane opóźnieniem realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, np. awarii sprzętu komputerowego, awarii łączy internetowych lub siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej umowę uznaje się za rozwiązaną bez prawa do dochodzenia odszkodowania.

8. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tekście źródłowym ani za ewentualne naruszenie przez klienta praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów itp.

9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych warunkach współpracy stosuje się właściwe postanowienia kodeksu cywilnego.

10. Wszelkie spory związane ze świadczonymi usługami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby tłumacza.